Het waarborgen van jouw privacy is voor mij essentieel!

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als je een dienst afneemt van Coaching bij Dees, je inschrijft voor de Brief ter Inspiratie, informatie of een offerte aanvraagt, je mij deze informatie actief verstrekt, of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven!

Algemeen

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, heb ik dit privacyreglement opgesteld.

Coaching bij Dees verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van die wet.

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 14 juni 2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ondernemer:   Desirée Braams-Hagendoorn

Onderneming: Coaching bij Dees

Adres: Strausslaan 17, 5384 CW in Heesch.

Telefoonnr:     06-23183328

E-mail:             info@coachingbijdees.nl

www:               www.coachingbijdees.nl

De functionaris gegevensbescherming van Coaching bij Dees is Desirée Braams-Hagendoorn. Zij is te bereiken via info@coachingbijdees.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Coaching bij Dees

Je verstrekt zelf je gegevens aan Coaching bij Dees. Daarnaast is het ook mogelijk dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden (bijvoorbeeld een werkgever) in het kader van mijn dienstverlening. Coaching bij Dees stelt alleen belang in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens voor de dienstverlening

Coaching bij Dees verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Testgegevens
 • Uitgevoerde opdrachten
 • Uitgebracht advies

Doelen voor de verwerking van de persoonsgegevens

Coaching bij Dees verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van haar klanten, de uitvoering van de dienstverlening binnen de overeenkomst, het incasseren van betalingen, het functioneren van de website, het versturen van de Brief ter Inspiratie, persoonlijke verkoop en marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingaangifte.

De door Coaching bij Dees opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst. Zonder deze gegevensvastlegging is het niet mogelijk voor Coaching bij Dees om de overeenkomst uit te voeren.

Coaching bij Dees slaat persoonsgegevens op met als doel:
 1. Het afhandelen van een aanvraag voor informatie of een vrijblijvende offerte;
 2. De uitvoering van een dienstverlening voor coaching, begeleiding, advisering, het geven van een workshop, training of cursus;
3. De voortgang van coach- en begeleidingstrajecten te monitoren;
4. Het verzenden en afhandelen van de facturen, uitvoeren van administratie en het nemen van incassomaatregelen;
5. Het beheren van de abonnees en e-mailadressen t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven;
6. Het optimaal laten functioneren van de website;
7. Het behandelen van vragen en klachten;
8. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Bepaalde persoonsgegevens worden door mij verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst van dienstverlening, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik gebruik alleen jouw gegevens als jij hiervoor toestemming heeft gegeven.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Coaching bij Dees hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst.

Verstrekking aan externe partijen

Coaching bij Dees verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Jouw gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Coaching bij Dees. Voor het goed kunnen uitvoeren van de dienstverlening e.o. de overeenkomst, kan Coaching bij Dees gebruik maken van een externe partij die mogelijk ook inzicht krijgt in uw gegevens. Zij krijgen niet meer of langer toegang tot de gegevens dan nodig is voor de uitvoering van hun werk. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou altijd in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen.

Tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling worden je persoonsgegevens in ieder geval verwijderd:

1. Bij het aanvragen van informatie of een offerte: 3 maanden na het versturen van de informatie of offerte om deze op te kunnen volgen en mogelijk vervolgvragen te kunnen beantwoorden;

2. Bij het uitvoeren van een overeenkomst: 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, voor het kunnen opvolgen van de opdracht en met het oog op eventuele vervolgopdrachten;

3. Bij het betalen en afhandelen van facturen: 7 jaar na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van de eigen administratie en het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

4. Bij de Brief ter Inspiratie: 2 maanden na opzegging, in verband met het periodiek schonen van onze email-bestanden;

5. Na het bezoek aan de website: 1 maand na het bezoek aan de website, in verband met het periodiek schonen van onze web-bestanden.

6. Bij het behandelen van vragen en klachten: 3 maanden na het afhandelen van de vraag of klacht, om deze op te kunnen volgen en vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen?

Coaching bij Dees neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom heeft Coaching bij Dees passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo wordt er een geheimhoudingsverklaring gevraagd van eventuele andere medewerkers en verwerkers (in het kader van een verwerkingsovereenkomst).  

Jouw rechten op basis van de verwerking van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht:
– Om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coaching bij Dees
 – Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@coachingbijdees.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken na jouw verzoek. Coaching bij Dees wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyreglement

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 14 juni 2021.

Coaching bij Dees kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies van het privacyreglement worden altijd op de website gepubliceerd. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen.